BookADelete
BookBDelete
BookCDelete
BookDDelete
BookEDelete
BookFDelete